algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich direct of indirect voor Personal Training heeft aangemeld voor het volgen van Personal Training en/ of een trainingsprogramma, dan wel deelneemt aan een groepsles of andere activiteiten uit het aanbod.

Artikel 2 – Aanmelding, inschrijving en plaatsing
Een Intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en te worden afgegeven of toegezonden. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een deelnemer, voor deelname aan de fittest, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

Artikel 3 – Facturering
Het op de overeenkomst vermelde bedrag dient contant of per overschrijving te worden voldaan, binnen 14 dagen na factureringsdatum. Het is niet mogelijk het bedrag in termijnen te betalen tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door Dennis Sports, daarbij zullen de kosten die Dennis Sports in verband hiermee heeft moeten maken, voor rekening van de deelnemer.

Artikel 4 – Trainingsprogramma
Op Personal training rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de training wordt gegeven door het inschakelen van een gekwalificeerde trainer.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
1. Dennis Sports is niet aansprakelijk wanneer tijdens een personal training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

  1. Dennis Sports is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze (lichamelijk of geestelijk) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies.
  2. Dennis Sports is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en ondertekende gezondheidsverklaring. Dennis Sports is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Artikel 6 – Ontbinding, annulering en afmelding
Dennis Sports is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 25 kilometer van De Lier. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Dennis van Doorn. De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van de contributie.

Dennis Sports werkt altijd op afspraak welke in samenspraak wordt overeengekomen. Afmelden kan tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende personal trainingsafspraak. De trainingsafspraak kan op een ander nader overeen te komen tijdstip worden ingehaald. Wanneer de deelnemer zich voor een trainingsafspraak of een deel daarvan, niet afmeldt binnen het etmaal voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende personal trainingsafspraak of door welke reden dan ook niet op de afspraak, of een deel daarvan, ingaat, zal Dennis Sports de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de verschuldigde kosten niet in mindering brengen. Desbetreffende personal trainingsafspraak kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer.

Bij de overige activiteiten kan tot 4 uur van te voren worden afgemeld via de ontvangstbevestigingsmail. Wanneer de deelnemer zich voor een trainingsafspraak of een deel daarvan, niet afmeldt binnen 4 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende trainingsafspraak of door welke reden dan ook niet op de afspraak, of een deel daarvan, ingaat, zal Dennis Sports de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de verschuldigde kosten niet in mindering brengen.

Artikel 7 – Gedragsregels bij deelname aan de training
Zonder onze voorafgaande toestemming mogen trainingsafspraken of een onderdeel van de trainingsafspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij Dennis Sports heeft ingeschreven voor desbetreffende afspraken. De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang van de trainingsafspraak aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de personal trainer opvolgen. De deelnemer zal zich houden aan de zo nodig, door Dennis Sports te geven hygiëne, kleding – en schoeisel voorschriften.

Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Dennis Sports en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen Dennis Sports en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van Dennis Sports. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van Dennis Sports om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid
Dennis Sports is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Dennis Sports gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 

Bij registratie ga je akkoord met de bovenstaande voorwaarden.